Methodical Approach to Assessing the Regional Economic Security Level Based on its Components Systemic Interrelations

Authors

  • Svitlana Onischenko
  • Olha Bondarevska
  • . .

DOI:

https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27248

Published:

2018-10-13

Keywords:

correlation coefficient, indicator, integral index, regional economic security.

Abstract

At the present stage of development of Ukraine, the differences in the regions competitiveness levels due to the destabilizing factors influence are aggravated, which is a danger both for the state economy as a whole and for its regions. Therefore, the need for timely and comprehensive assessment of the territorial systems economic security, detailed study of the factors influencing regional economic security level and the interrelations between its functional components arise.

The purpose of the study is to assess regional economic security level and investigate the systemic interrelations of its components on the basis of a retrospective analysis.

The integral assessment of regional economic security level is suggested based on the combined use of indicative and functional methods. It has been determined that the most indicators deviate from threshold values due to a number of destabilizing and disincentive powerful factors influence.

It has been established that demographic and investment components have instant dependence and the greatest influence on regional economic security unsatisfactory state. For each safety component, two indicators that most affect its integral assessment are highlighted.

The study of the economic security components systemic interrelations enables local governments to apply effective measures to counter real threats and neutralize them when forming strategic and program documents on ensuring regional development security.

 

 


References

[1] Muntiian V.I., Ekonomichna bezpeka Ukrainy, K.: KVITs, (1999), 462 p.

[2] Stepanenko A., Herasymov M., “Otsinka ekonomichnoi bezpeky Ukrainy ta yii rehionivâ€, Rehionalna ekonomika, â„– 2, (2002), pp: 39-54.

[3] Klebanova T.S., Chernova N.L., Adaptyvni modeli otsinky ta analizu ekonomichnoi bezpeky rehionu, Kharkiv, (2003), 188 p.

[4] Kozachenko A.V., Ponomarev V.P., Liashenko A.N., Ekonomycheskaia bezopasnost predpryiatyia: sushchnost y mekhanizm obespechenyia : monohrafiia, K. : Libra, (2003), 280 p.

[5] Herasymchuk Z.V., Vavdiiuk N.S., Ekonomichna bezpeka rehionu: diahnostyka ta mekhanizm zabezpechennia, Lutsk : Nadstyria, (2006), 244 p.

[6] Sukhorukov A.I., Kharazishvili Yu.M., Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy : monohrafiia, K. : NISD, (2012), 368 p.

[7] Humeniuk A.M., Bezpeka strukturno-instytutsionalnoi transformatsii ekonomiky rehionu: teoretychni osnovy ta prykladni aspekty : monohrafiia, K. : NISD, (2014), 468 р.

[8] Babets I. H., Serhiienko S. V., “Problemy metodolohii doslidzhennia staloho rozvytku rehionu v konteksti ekonomichnoi bezpekyâ€, Ekon. visn. un-tu: zb. nauk. pr., Vyp. 22/1, (2014), pp: 121-127.

[9] Babets I. H., Stratehiia ekonomichnoi bezpeky interrehionalnoho spivrobitnytstva Ukrainy v umovakh yevrointehratsii : dyser. d-ra ekon. nauk: 21.04.01., K. : Nats. in-t strateh. Doslidzh, (2013), 403 p.

[10] Preobrazhenska O. S., “Metodychne zabezpechennia analizu bezpeky rozvytku rehionuâ€, Problemy ekonomiky, â„– 4, (2014), pp: 242-248.

[11] Yllaryonov A., “Kryteryy ekonomycheskoi bezopasnostyâ€, Voprosy ekonomyky, â„– 10, (1998), pp: 35–58.

[12] Senchahov V.K., Ekonomycheskaia bezopasnost Rossyy: obshchyi kurs: ucheb., 2-e yzd., M.: Delo, (2005), 896 p.

[13] Iefremov K.Y., Heorhadze E.Y., “Voprosy ekonomycheskoi bezopasnosty rehyonaâ€, Voprosy statystyky, â„–2, (2002), pp: 53-59.

[14] Kremlev N.D., Fedorov V.H., Serheev M.F., “Voprosy otsenky zkonomycheskoi bezopasnosty rehyonaâ€, Voprosy statystyky, â„– 2 (2001), pp: 42-48.

[15] Fedoryshcheva A., Ralchuk O., “Bezpeka yak rozvytok i bezpeka yak stabilnist synerhetyka sotsiopryrodnykh systemâ€, Rehionalna ekonomika, â„– 4, (2002), pp: 21-27.

[16] Onyshchenko V.O., Bondarevska O.M., “Metodychni pidkhody do otsiniuvannia ekonomichnoi bezpeky rehionuâ€, Ekonomichna bezpeka: derzhava, rehion, pidpryiemstvo: monohrafiia v 3 t. T. 2, (Onyshchenko V. O., Kozachenko H. V., Ptashchenko L. O., Pohorelov Yu. S., Onyshchenko S. V.; za zah. red. Onyshchenka V. O., Kozachenko H. V.), Poltava: PoltNTU, (2018), 360 p.

[17] Bondarevska O.M., “Suchasnyi stan ekonomichnoi bezpeky Poltavskoi oblastiâ€, Biznes Inform, (2017), pp: 148-156.

[18] Onyshchenko S.V. “Systemni vzaiemozviazky biudzhetnoi bezpeky v umovakh finansovoi hlobalizatsiiâ€, Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Menedzhment innovatsii, Tom 24, vypusk 7, (2016), pp: 237-243, DOI: https://doi.org/10.15421/191626

[19] Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy», ch.1, ch.2 (electronic resource), available online: http://www.ukrstat.gov.ua

[20] Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy (electronic resource), available online: https://www.minfin.gov.ua

[21] Onyshchenko, V., Sivitska, S., & Cherviak, A. (2018). Construction industry in Ukraine credit analysis. International Journal of Engineering and Technology(UAE), 7(3), 280-284. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14420

View Full Article:

How to Cite

Onischenko, S., Bondarevska, O., & ., . (2018). Methodical Approach to Assessing the Regional Economic Security Level Based on its Components Systemic Interrelations. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.8), 236–241. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27248
Received 2019-02-11
Accepted 2019-02-11
Published 2018-10-13