Numerical Experiment for the Determination of the Stress-Strain Condition of the System “Basis – Vibroreinforced Soil-Cement Pileâ€

 • Authors

  • Hasenko Anton
  • Novytskyi Oleksandr
  • . .
  2018-10-13
  https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27211
 • deep soil mixing method, soil-cement, vibroreinforced soil-cement pile, finite-element model, numerical experiment.
 • The order of model creation and results of numerical finite element analysis on electronic computers of models of the vibroreinforced soil-cement piles is considered. The pile in the basis (soil) is in volumetric load-bearing conditions, therefore, among the features of creating such a model, the order of application of the load system and the laying of fastenings on its surface is described. Full-scale tests for vertical static load of investigated constructions have been carried out, as a result of which the vibroreinforced soil-cement pile has been destroyed. Surveys and investigations of the type and destruction mechanics were carried out. Revealed places that need to be strengthened. The results of numerical simulation are compared with the results of field tests. The analysis of the mechanics of destruction of the vibroreinforced soil-cement pile is carried out.

   

 • References

  1. [1] Goreyev V.V. Matematicheskoye modelirovaniye pri raschetakh i issledovaniyakh stroitel'nykh konstruktsiy / V.V. Goreyev, V.V. Filippov, N.YU. Tezikov. – M.: Vysshaya shkola, 2002. – 206

   [2] Horodzha A.D. Suchasnyy stan kontrolyu yakosti zalizobetonnykh palʹ i burovykh stovpiv / A.D. Horodzha, B.O. Troshchynsʹkyy, V.P. Kozel // Osnovy i fundamenty: Mizhvidomchyy naukovo-tekhnichnyy zbirnyk. – Vyp. 30. – K.: KNUBA, 2006. – s. 34– 38

   [3] Zotsenko M.L. Inzhenerna heolohiya. Mekhanika gruntiv, osnovy ta fundamenty : pidruchnyk / M.L. Zotsenko, V.I. Kovalenko, A.V. Yakovlyev, O.O. Petrakov, V.B. Shvetsʹ, O.V. Shkola, S.V. Bida, YU.L. Vynnykov. – Poltava: PoltNTU, 2004. – 568

   [4] Tsvetkov V.S. Uchet tekhnolohycheskykh faktorov pry proektyrovanyy sostava tsementohruntovykh smesey / V.S. Tsvetkov – M.: Stroyyzdat, 1978. – 210 s.

   [5] Beicha D. Effective transverse elastic properties of unidirectional fiber reinforced composites [Text] / D. Beicha, T. Kanit, Y. Brunet, A. Imad, A. E. Moumen, Y. Khelfaoui // Mechanics of Materials. – 2016. – Vol. 102. – pp. 47-53. – DOI: 10.1016/j.mechmat.2016.08.010. : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167663616302241.

   [6] Bishnu P. A new method of applying long-term multiaxial stresses in concrete specimens undergoing ASR, and their triaxial expansions [Text] / P. G. Bishnu, K. P. Daman // Materials and Structures. – 2016. – Vol. 49 (9). – pp. 3409-3508. – DOI: 10.1617/s11527-015-0734-z. – http://link.springer.com/article/10.1617/s11527-015-0734-z.

   [7] Liang K. An eigenanalysis-based bifurcation indicator proposed in the framework of a reduced-order modeling technique for non-linear structural analysis [Text] / K. Liang, M. Ruess, M. Abdalla // International Journal of Non-Linear Mechanics. – 2016. – Vol. 81. – pp. 129-138. – DOI: 10.1016/j.ijnonlinmec.2016.01.013. – http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020746216000147.

   [8] DBN V.2.1-10-2009. Zmina № 1. Osnovy ta fundamenty sporud. – K.: Minrehionbud Ukrayiny. – 2011. – 58 p.

   [9] Zotsenko M.L. Vplyv povzdovzhnʹoho armuvannya na nesuchu zdatnistʹ palʹ z gruntotsementu/ Zotsenko M.L., Pavlikov A.M. , Petrash O.V.// Stroytelʹstvo, materyalovedenye, mashynostroenye// Sb. nauchn. trudov. Vyp. 65, -Dn-vsk, HVUZ «PHASA», 2012. – 726 p.

   [10] Fadeev A. B. Metod konechnykh élementov v heomekhanyke / A. B. Fadeev. - M.: Nedra, 1987.

   [11] Cuira F. Numerical modeling of a soil-mixing column behavior and comparison with a full-size load test / F. Cuira, S. Costa d’Aguiar, A. Grzyb, F. Pellet, J.-F. Mosser, A. Guimond-Barret, A. Le Kouby // Proceedings of 18th International Conference on soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, 2013, Vol.1, pp. 2461–2464.

   [12] DBN V.2.1-10-2009. Zmina № 2. Osnovy ta fundamenty sporud. – K.: Minrehionbud Ukrayiny. – 2012. – 20 p.

   [13] DSTU B V.2.1-1-95 (HOST 5686-94) Grunty. Metody polʹovykh vyprobuvanʹ palyamy. – K.: Derzhavnyy komitet Ukrayiny z budivnytstva ta arkhitektury, 2004. – 27 p.

   [14] DSTU B V.2.1-27:2011. Pali, vyznachennya nesuchoyi zdatnosti za rezulʹtatamy polʹovykh vyprobovuvanʹ. Kyyiv: Minrehionbud Ukrayiny, 2011. – 11 p.

   [15] Nesterenko T. Vibrated Soilcement Piles / T. Nesterenko, O. Novytskyi, S. Voskobiynyk// International Journal of Engineering & Technology, 7 (3.2) (2018) 269-274 p. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14418

   [16] Hasenko A.V. Osoblyvosti stvorennya skinchenno-elementnoyi modeli systemy «osnova – vibroarmovana gruntotsementna palya» / A.V. Hasenko, O.P. Novytsʹkyy, V.N. Rozhko // Zb. nauk. pratsʹ UkrDUZT. – Kharkiv, 2017. – Vyp. 167. – S. 34 – 41. https://doi.org/10.18664/1994-7852.167.2017.97174

   [17] Burovi gruntotsementni pali, yaki vyhotovlyayutʹsya za bu-rozmishuvalʹnym metodom: Monohrafiya / M.L. Zotsenko, YU.L. Vynnykov, V.M. Zotsenko. – Kharkiv: «Drukarnya Madryd», 2016. – 94 s. Il.: 59, tabl.: 36, bibliohr. 59 nazv, dodatok 1.

   [18] Zotsenko M.L. Porivnyalʹna kharakterystyka fundamentiv budivelʹ i sporud iz palʹ ta na armovaniy osnovi / M.L. Zotsenko, I.M. Sukhorosov, L.M. Zotsenko // Mizhvidom-chyy nauk.-tekhn. zb. nauk. pr. (budivnytstvo) / Derzh. nauk.–doslid. in–t budivelʹnykh konstruktsiy Minbudu Ukrayiny. – K. : NDIBK, 2007. – Vyp. 66. – S. 405–409.

   [19] Zotsenko N.L. Sokrashchenye énerhozatrat pry ustroystve fundamentov / N.L.Zotsenko, M.O. Korshunov, N.F. Perederyy // „Promyshlennoe stroytelʹstvo y yn-zhenernye sooruzhenyyaâ€. –K.:–1987.– â„–1. – S. 14-17.

   [20] Krysan V.I. Doslidzhennya napruzheno-deformovanoho sta-nu hruntovoho masyvu, armovanoho hruntotsementnymy el-ementamy, shcho vyhotovleni po strumynno-zmishuvalʹniy metodytsi: avtoref. dys. ... kand. tekhn. nauk : 05.23.02 / V.I. Krysan ; Poltav. nats. tekhn. un-t im. YU.Kondratyuka. — Poltava, 2010. — 23 s. — ukp.

   [21] Nesterenko T. M. Gruntotsementni osnovy i fundamenty, ya-ki vyhotovleni z vykorystannyam vibruvannya : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. tekhn. nauk : spets. 05.23.02 «Osnovy i fundamenty» / T. M. Nesterenko. – Pol-tava, 2013. – 21 s.

   [22] Petrash O. V. Gruntotsementni pali, vyhotovleni za bu-rozmishuvalʹnoyu tekhnolohiyeyu: Avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: 05.23.02 / Poltavsʹkyy natsionalʹnyy tekhnich-nyy universytet imeni Yuriya Kondaratyuka. – Poltava: PNTU, 2013. – 23 s.

   [23] Novytskyy O. P. Vibroarmovani gruntotsementni pali, vyhotovleni za burozmishuvalʹnym metodom: Avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: 05.23.02 / Poltavsʹkyy natsionalʹnyy tekhnichnyy universytet imeni Yuriya Kondaratyuka. – Polta-va: PNTU, 2015. – 23 s.

   [24] Lambert, S., Rocher-Lacoste, F. and Le Kouby, A. 2012. Soil-cement columns, an alternative soil improvement method. In-ternational symposium of ISSMGE-TC211. Recent research, advances & execution aspects of ground improvement works. 31 May-1 June 2012, Brussels, Belgium.

   [25] Nicolas Denies, Gust Van Lysebetten, General Report. SES-SION 4 – SOIL MIXING 2 – DEEP MIXING. International symposium of ISSMGE - TC 211 International Symposium on Ground Improvement IS-GI Brussels 31 May & 1 June 2012

   [26] Zyma OE, Dyachenko EV, Pahomov RI, Zhyhylii SM, “Works execution organization at reconstruction and renovation of buildings after the fire with usage of slabs lifting method“, International Journal of Engineering & Technology, Vol.7, No 2.23, (2018), pp: 242-246. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.23.11951

   [27] Zotsenko, M., Vynnykov, Y., Doubrovsky, M., Oganesyan, V., Shokarev, V., Syedin, V., Meshcheryakov, G. (2013). Innovative solutions in the field of geotechnical construction and coastal geotechnical engineering under difficult engineering-geological conditions of ukraine. Paper presented at the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering: Challenges and Innovations in Geotechnics, ICSMGE 2013, 32645-2648.

   [28] Kochkarev, D., & Galinska, T. (2017). Calculation methodology of reinforced concrete elements based on calculated resistance of reinforced concrete. Paper presented at the MATEC Web of Conferences, 116 https://doi.org/10.1051/matecconf/201711602020

   [29] Piskunov, V. G., Goryk, A. V., & Cherednikov, V. N. (2000). Modeling of transverse shears of piecewise homogeneous composite bars using an iterative process with account of tangential loads. 1. construction of a model.Mechanics of Composite Materials, 36(4), 287-296. doi:10.1007/BF02262807

   [30] Leshchenko M. V., Semko V. O. Thermal characteristics of the external walling made of cold-formed steel studs and polystyrene concrete. Magazine of Civil Engineering. № 8, (2015), pp. 44–55. https://doi.org/10.5862/MCE.60.6

   [31] Semko O., Yurin O., Avramenko Yu., Skliarenko S. Thermophysical aspects of cold roof spaces. MATEC Web of Conferences. Vol. 116, (2017), р. 02030. https://doi.org/10.1051/matecconf/201711602030

   [32] Zotsenko, M., Vynnykov,Y., Lartseva, I. & Sivitska,S. (2018) Ground base deformation by circular plate peculiarities Paper presented at the MATEC Web of Conferences, 230 https://doi.org/10.1051/matecconf/201823002040

 • Downloads

 • How to Cite

  Anton, H., Oleksandr, N., & ., . (2018). Numerical Experiment for the Determination of the Stress-Strain Condition of the System “Basis – Vibroreinforced Soil-Cement Pile”. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.8), 41-47. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27211