A Mathematical Blended Learning Model for University Students

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  The article aims to develop a model for assessing the quality of blended learning for university students. Different viewpoints on blended learning and the quality of learning are summarized and systematized. A model and method for assessing the quality of blended learning are presented. Approaches are developed for obtaining estimates of the quality of learning based on a priori and a posteriori assessment methods.

   

   

   

 • Keywords


  blended learning, quality of learning, quality of blended learning, mathematical model, optimization task.

 • References


   [1] Clarc D, Blended Learning, Brighton, CEO Epic Group plc, (2003), 44 p.

   [2] Ozerova GP, Lobodin PN, Ispolzovaniye modeli smeshannogo obucheniya dlya organizatsii uchebnogo protsessa v vuze (Implementing the Blended Learning Model into Higher Education),
   Otkrytoye i distantsionnoye obrazovaniye, No. 3(63), (2016), pp: 11-19.

   [3] Fomina AS, Smeshannoye obucheniye v vuze: institutsionalny, organizatsionno-tekhnologichesky i pedagogichesky aspekty (Blended Learning in Higher Education: Institutional, Organizational, Technological and Pedagogical Aspects), Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya, No. 21, (2014), pp: 272-279.

   [4] Bonk CJ & Graham CR (Eds.), The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs, Pfeiffer, (2006), 624 p.

   [5] Simonov VP, Otsenka kachestva v obrazovanii: Monografiya (Assessing the Quality of Education: A Monography). Moscow, (2007), 129 p.


 

View

Download

Article ID: 24315
 
DOI: 10.14419/ijet.v7i4.38.24315
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.