A Modern Approach to Comprehensive Competitive Potential Assessment for Service Providers

Authors

  • Irina R. Zakirova
  • Zarima G. Zainasheva
  • Gulnara F. Shaikhutdinova
  • Nuriya U. Ibragimova
  • Lyudmila N. Korotkova
  • Diana D. Mukhametova
  • . .

DOI:

https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.36.23746

Published:

2018-12-09

Keywords:

competitiveness, competitive potential, service sector, service business structures, communications service providers, assessment

Abstract

The relevance of the research is determined by specifics of competitive potential assessment for service providers. The purpose of this research is a comprehensive competitive potential assessment (CCPA) of Russian service providers, including an identification of their competitive positions in the market, as well as opportunities and problems areas in their operational activities to facilitate further management decisions. The paper proposes a methodical toolkit to assess competitive potential of a service provider. Based on the presented technique, a comprehensive competitive potential analysis of the following communications service providers (CSP) has been carried out: MTS PJSC, MegaFon PJSC; VimpelCom PJSC. The following of competitive potential components have been researched: resource, labour, organizational and managerial, innovative, marketing, service and technological. As the result, the potential competitiveness integral indicators calculated for the CSPs have shown the following values: MegaFon PJSC – 36%, MTS PJSC – 35%, VimpelCom PJSC – 29%. The conclusions section of this work contains recommendations on increasing the competitive opportunities of the CPS as well as a substantiation of the practical importance of the presented technique in implementing management technologies for diagnostics of the development of service industries in various sectors of the national economy, including companies of the oil and gas sector. The materials of the article can be useful for managers of service companies and service consumers.

 

 

References

[1] Solodilova N.Z., Ibragimova N.U., Kazykhanov R.R., Arapov V.V. Development of the tools to assess the impact of cluster policy on the increase in the competitiveness of enterprise structures in the region. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2015, V. 6. No. 3, pp. 660-682.

[2] Shaikhutdinova G.F., Zhidkova E.V., Minisheva L.V., Nikonova S.A., Sharipova I.M. Actual problems of youth entrepreneurship at the modern stage. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2015, V. 6. No.2, pp. 378-385.

[3] Davoudi SMM, Fartash K, Venera G. Zakirova, Asiya M. Belyalova, Rashad A. Kurbanov, Anna V. Boiarchuk, Zhanna M. Sizova (2018). Testing the Mediating Role of Open Innovation on the Relationship between Intellectual Property Rights and Organizational Performance: A Case of Science and Technology Park, EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 14(4), 1359-1369.

[4] Malikov R.I., Harisov V.I. Razrabotka instrumentariya otsenki riskov realizatsii infrastrukturnykh proyektov razvitiya predprinimatel'stva [A design of tools for assessing the risks of implementing infrastructure projects for entrepreneurship development]. Ekonomika regiona Jounal, 2013, No. 4 (36), pp. 199-208.

[5] Solodilova N.Z., Malikov RI, Grishin K.Е. Vliyaniye administrativnogo regulirovaniya na effektivnost' predprinimatel'skoy deyatel'nosti v regione [Impact of administrative regulation on the effectiveness of entrepreneurial activities in a region]. Ekonomika regiona Jounal, 2016, V. 12, No.4, pp. 1001-1013.

[6] Solodilova N.Z., Malikov R.I., Grishin K.Ye. Generatsiya blagopriyatnoy institutsional'noy konfiguratsii regionalnoy delovoy sredy [Generating a favorable institutional configuration for a regional business environment]. Ekonomika regiona Jounal, 2014, No. 4 (40), pp. 271-282.

[7] Solodilova N.Z., Malikov R.I., Grishin K.E. Potentsial razvitiya i faktory ogranicheniya regional'noy delovoy sredy [Development potential and constraints of regional business environment]. Ekonomika regiona Jounal, 2015, No. 2 (42), pp. 137-147.

[8] Stepanov A.Ya. Otsenka predprinimatel'skogo potentsiala firmy: diss. kand. eknonicheskikh nauk [Assessment of entrepreneurial potential of a firm: Dissertation of Ph.D. in Economics]. St. Petersburg, 2001, 176 p.

[9] Faskhiev H.A. Konkurentnyy potentsial predpriyatiya: otsenka i upravleniye [Competitive potential of an enterprise: assessment and management]. Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii Journal, 2008, No. 2 (16), pp. 50–54.

[10] Fartash K., Davoudi, S.M.M., Tatiana A. Baklashova, Natalia V. Svechnikova 4, Yulia V. Nikolaeva, Svetlana A. Grimalskaya (2018). The Impact of Technology Acquisition & Exploitation on Organizational Innovation and Organizational Performance in Knowledge-Intensive Organizations, EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 14(4), 1497-1507.

[11] Nekrasova M.L., Vronskaya M.V., Demin S.S., Zainasheva Z.G., Sharipova V.V., Khannanova T.R., Tkachev S.V. International experience of ensuring the competitiveness of regional economies with instrumental functions of the cluster approach. International Review of Management and Marketing Journal, 2016, V. 6. No. S1, pp. 73-77.

[12] Zainasheva Z.G. Osnovy obespecheniya konkurentosposobnosti sistemy servisa [Basics of ensuring the competitiveness of a service system]. Moscow, 2003.

[13] Zainasheva Z.G., Mutrakov O.S. Sovremennyye tendentsii razvitiya predpriyatiy sfery uslug [Modern trends in the development of service enterprises]. Bulletin of Bashkir Institute of Social Technologies, 2016, No. 1-2 (30), pp. 96-102.

[14] Zakirova I.R. Teoreticheskiye aspekty issledovaniya konkurentnogo potentsiala servisnykh predprinimatel'skikh struktur [Theoretical aspects of research of competitive potential of service enterprise structures]. Fundamentalniye issledovaniya Journal, 2016, No. 7-2, pp. 357-361.

[15] Zakirova I.R. Servisnoye predprinimatel'stvo v regione na sovremennom etape razvitiya [Service enterprises of a region at the present development stage]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya Journal, 2015, No. 1-1, p. 672.

[16] Zakirova I.R. Sovremennyye tendentsii razvitiya servisnogo predprinimatel'stva v Rossii. V sbornike: Nauka segodnya: teoriya i praktika [Modern trends in the development of service enterprises in Russia]. Science today: theory and practice, collection of proceedings of the International Correspondence Scientific and Practical Conference, Ufa State University of Economics and Service Publ., 2015, pp. 94-98.

[17] Solodilova N.Z., Malikov R.I., Grishin K.E. Institutsionalnaya konfiguratsiya regionalnoy delovoy sredy [Institutional configuration of a regional business environment]. Ekonomicheskaya politika Journal, 2017, V. 12. No. 3, pp. 134-149.

[18] Shaykhutdinova G. F., Nikonova S. A., Karachurina R. F., Sharipova I. M., Korotkova L. N., Sultanova L. F. Stimulating of entrepreneurs’ innovative activity in the Republic of Bashkortostan. Journal of Fundamental and Applied Sciences 2017, 9(7S), 1005-1015.

[19] Degtyarev A.N., Malikov R.I., Solodilova N.Z., Artemova E.A., Klimina T.P., Klimin A.S., Fathislamova G.F., Arapov V.V., Nikolaeva I.N., Ibragimova N.U., Grishin K.Е. Razvitiye regional'noy sistemy predprinimatel'stva. Nauchnoye izdaniye Pod obshchey redaktsiyey A.N. Degtyareva [Development of the regional system of entrepreneurship. A scientific article (edited by Degtyarev A.N.), Ufa, 2008.

[20] Malikov R.I., Zakirova I.R., Shaikhutdinova G.F. Formirovaniye strategii razvitiya konkurentnogo potentsiala servisnogo predprinimatel'stva [Design of a competitive potential development strategy for service enterprises]. Vestnik UGNTU. Nauka, obrazovaniye, ekonomika. Seriya ekonomika, No. 4 (22), 2017, pp. 135-142.

View Full Article:

How to Cite

R. Zakirova, I., G. Zainasheva, Z., F. Shaikhutdinova, G., U. Ibragimova, N., N. Korotkova, L., D. Mukhametova, D., & ., . (2018). A Modern Approach to Comprehensive Competitive Potential Assessment for Service Providers. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.36), 209–212. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.36.23746
Received 2018-12-12
Accepted 2018-12-12
Published 2018-12-09