Grouping of Japan's Media Sphere Elements

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  Today, Japan's media sphere is undergoing significant changes under the influence of globalization and the development of information and communication technologies, but it retains traditional features. In these conditions, a comprehensive analysis of the modern Japanese media sphere, in particular, an analysis of the problems of its institutionalization, as well as the identification of the features of the functioning mechanism, allowing it to occupy the leading positions in the world in terms of the development of media institutions, is becoming relevant. This paper presents the results of research on the media sphere in Japan and suggests the grouping of its elements. The adoption of the proposed grouping of elements of the media sphere will help researchers understand the essence of the media system in Japan.

   

   

   


 • Keywords


  Media Sphere of Japan, Elements of the Media Sphere, Media of Japan.

 • References


   [1] K.S. Gadzhiev, Vvedenie v politicheskuyu nauku [Introduction to Political Science], Moscow, 1999.

   [2] A.I. Solovyov, Politologiya: politicheskaya teoriya, politicheskiye tekhnologii: Uchebnik dlya studentov vuzov [Political Science: Political Theory, Political Technologies: Textbook for University Students], Moscow, 2000.

   [3] J.B. Mannheim, R.K. Rich, Politologiya. Metody issledovaniya [Political Science. Methods of Research], Moscow, 1997.

   [4] E.P. Prokhorov, Issleduya zhurnalistiku. Teoreticheskie osnovy, metodologiya, metodika i tekhnika raboty issledovatelya zhurnalistiki [Investigating Journalism. Theoretical Bases, a Methodology, Method and Technique of the Work of a Researcher of Journalism], Moscow, 2002.

   [5] L.F. Chigrinskaya, Osnovy zhurnalistiki [Fundamentals of Journalism], Tambov, 2001.

   [6] M. Azarov, Vremya informatsionnoi revolyutsii [The Time of the Information Revolution], Yaponiya segodnya 1 (1997) 33.

   [7] A.M. Lazarev, N.A. Polyakova, B.V. Smirnov, Pechat, radio i televidenie Yaponii [Print, Radio and Television in Japan], Moscow, 1973.

   [8] M.V. Seferova, Yaponskaya zhurnalistika v XX stoletii [Japanese Journalism in the 20th Century], Moscow, 2001.

   [9] A.V. Govorov, Diskussionnye problemy peresmotra Konstitutsii 1947 goda [Discussion Problems of Revision of the Constitution of 1947], Yaponiya 2001-2002. Ezhegodnik [Japan 2001-2002. Yearbook], Moscow, 2002.

   [10] N.P. Gureeva, V.I. Prokopov, Parlament Yaponii [Parliament of Japan], Parlamenty mira [Parliaments of the World], Moscow, 1991.

   [11] O. Nikolaeva, Yaponskaya oppozitsiya segodnya: peregruppirovka politicheskikh sil prodolzhayetsya [Japanese Opposition Today: Regrouping of Political Forces Continues], Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya 2 (1999).

   [12] M.V. Panteleeva, Deyatelnost grupp davleniya v sovremennoi Yaponii [The Activity of Pressure Groups in Modern Japan], Vestnik Chitinskogo gosudarstvennogo universiteta 5(50) (2008) 144-147.

   [13] M.I. Savintseva, Pravovye osnovy sovremennoi zhurnalistiki i informatsionnogo obshchestva v Yaponii [Legal Basis of Modern Journalism and Information Society in Japan], Moscow, 2006.

   [14] Y. Uchikawa, Freedom of Mass Media and Laws in Japan, 1986.

   [15] R. Debray, Introduction à la médiologie, Presses Universitaires de France – PUF, 2000.

   [16] R.T. Craig, Teoriya kommunikatsii kak oblast znaniya [Theory of Communication as a Field of Knowledge], Komparativistika III: Almanakh sravnitelnykh sotsiogumanitarnykh issledovanii [Comparativistics III: Almanac of Comparative Social and Humanitarian Studies], Saint Petersburg, 2008.

   [17] A.Yu. Bykov, Realizatsiya norm professionalnoi etiki zhurnalistov v praktike amerikanskikh SMI [Realization of Norms of Professional Ethics of Journalists in the Practice of American Media], Gumanitarnyi vektor. Seriya: Istoriya, politologiya 3(43) (2015) 83-89.

   [18] S.V. Nikonov, Information Society in Its Function as an Object of Directed Influence of Noopolitics, World Applied Sciences Journal 27(13A) (2013) 241-246.

   [19] S.B. Nikonov, A.V. Baichik, R.V. Zaprudina, N.S. Labush, A.S. Smolyarova, Noopolitics and Information Network Systems, International Review of Management and Marketing, 5 (2015) 44-48.

   [20] S.B. Nikonov, V.A. Achkasova., N.S. Labush, A.V. Baichik, A.S. Puiy, Noopolitic as an Information Strategy: Genesis of the Conceptual Apparatus and Definition, Man in India 96(10) (2016) 4129-4138.

   [21] N.S. Labush, S.B. Nikonov, A.S. Puiy, E.S. Georgieva, R.V. Bekurov, War and Armed Conflict in the Information Space, International Review of Management and Marketing 5(1S) (2015) 30-35.

   [22] H. Spenser, The First Principles, New York, 1898.

   [23] T. Parsons, Essays in Sociological Theory, New York, 1964.

   [24] E. Durkheim, O razdelenii obshchestvennogo truda [About the Division of Social Labor], Moscow, 1991.

   [25] W. Hamilton W, Institution. In: Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 8, New York, 1932; 84.

   [26] T. Veblen, The Theory of Leisure Class, New York, 1924.


 

View

Download

Article ID: 17030
 
DOI: 10.14419/ijet.v7i3.14.17030
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.