Construction Work Cost Determination

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  The main Ukraine construction industry tendencies during 2010-2017 are described in the article. The order of construction and installation work formation is determined. The practical application peculiarities of cost calculations traditional and alternative methods in construction industry are considered. Based on the principles, methods and tools created a new conceptual model construction work cost determination.

   

   


 • Keywords


  сalculation methods, сonstruction and installation work cost, construction industry, сosts, financial statements.

 • References


   [1] Pavelko O.V.. “Vytraty u budivnytstvi: identyfikatsiia ekonomichnoi sutnosti. normatyvno-pravove rehuliuvannia obliku ta vidobrazhennia u zvitnosti”. Visnyk ZhDTU. No 4 (78). (2016). pp. 93-101 (In Ukrainian)

   [2] National (provision) accounting standard 1 "General requirements for financial reporting" // Order of the Ministry of Finance of Ukraine from 07.02.2013 number 73. [Electronic resource]. - Mode of access: http: // zakon.rada.gov.ua

   [3] Methodological recommendations for the formation of the cost of construction and installation works // Order of the Ministry of Regional Development and Construction of Ukraine dated December 31. 2010 No. 573. [Electronic resource]. - Mode of access: http://msmeta.com.ua/file/Metoduchni%20reкоменzii.pdf.

   [4] Verkhohliadova N.I.. Borodin M.O.. Nehoda A.S.. “Problema efektyvnoi sobivartosti budivelno-montazhnykh robit na suchasnomu etapi rozvytku budivelnoi industrii Ukrainy”. Molodyi vchenyi. No 4 (31). kviten. (2016). pp. 31-34. (In Ukrainian)

   [5] Kononova O. Ye.. Prosenko K. I.. Udoskonalennia orhanizatsii obliku vytrat budivelnoho pidpryiemstva. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. - Vol 6. chastyna 2.– (2016). pp. 23-27. (In Ukrainian)

   [6] Iliashenko V. A.. Yukhnovska Yu. O.. “Orhanizatsiia obliku vytrat i kalkuliuvannia sobivartosti v budivnytstvi”. Derzhava ta rehiony. No 1. (2013). pp. 110-113. (In Ukrainian)

   [7] Davydiuk T. V.. “Metody obliku vytrat i kalkuliuvannia sobivartosti produktsii u vitchyznianykh normatyvnykh aktakh: napriamyudoskonalennia”. Ekonomika: realii chasu. No1. (2016). pp. 6-13

   [8] Radchenko K.. Analiz metodiv kalkuliuvannia ta yikh zastosuvannia v riznykh haluziakh promyslovosti. Ekonomika. No 130. (2011). pp. 63-65 (In Ukrainian)

   [9] Skrypnyk M.I. “Metody obliku vytrat i metody kalkuliuvannia: sutnist i spivvidnoshennia”. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Vol. 2(14). pp. 202-206. (In Ukrainian)

   [10]Pyrets N.M.. Chernenko T.V.. “Metody vyznachennia sobivartosti produktsii pidpryiemstva budivelnoi haluzi v systemi upravlinskoho obliku”. Ekonomichnyi prostir. No 71. (2013). pp. 231-238. (In Ukrainian)

   [11]Jianqiang Tang.. “Cost Management of Construction Project based on Activity-based”. Costing International Conferenceon Civil “Materials and Environmental Sciences”. Sichuan Agricultural University. Chengdu. 610000. China. (CMES 2015). - pp. 51-54.

   [12]Carolin Bahr. Kunnibert Lennerts. “Quantitative validation of budgeting method. Suggestion of a new calculation method for determination of maintenance costs”. Journal of Facilities Management. Vol. 8 Issue: 1. pp. 47-63.

   [13]Agnieszka Leśniak. Edyta Plebankiewicz. Krzysztof Zima “Cost Calculation of Building Structures and Building Works in Polish Conditions”. Engineering Management Research; Vol. 1. No. 2; (2012). pp.72 -81.

   [14]Ivanytska T.Ie. “Analiz metodiv obliku vytrat i kalkuliuvannia sobivartosti produktsii budivelnoho pidpryiemstva”. Skhidna Yevropa: ekonomika. biznes ta upravlinni. Vol. 1 (01). (2016). pp. 129-134.

   [15]http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ bud/ibpvuk/ibpvuk_u/ibp_uk_bk_u.htm

   [16]http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/bud/ovb/ovb_u/ovb_rik_u_bez.htm.

   [17]http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/bud/bpvuk/ibpvuk_u/ibp_uk_bk_vyd_u.htm.

   [18]http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/bud/ovb_reg/ovb_reg_u/ovb_reg_0218_u.htm.

   [19]http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/Doing Business/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf.

   [20]http://gtmarket.ru/news.

   [21]Vakhrushyna M. A. “Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik”. Pidruchnyk dlia studentiv vuziv. yaki navchaiutsia za ekon. Spetsialnostiamy. M .: Omeha-L. (2005). 576 p.


 

View

Download

Article ID: 14398
 
DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14398
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.