The essence of capital in economics

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  Capital is one of the most important economic categories of modern market economy, related to the economic activity of entities. The concept of "capital" is a very complex, controversial issue, it exists in many meanings and contexts. Has many definitions. Nowadays, we can call everything capital because it is an abstract term. Capital is an essential element of any enterprise. It can be classified in different ways. It is most often grouped into physical, financial and human capital. Human capital is one of the most important factors influencing the development of a company, so it also has a strong impact on the development of national economies. This article presents the definition of human capital by G. Łukasiewicz.

   

   


 • Keywords


  Capital; Human Capital; Capital Functions; Capital Classification.

 • References


   [1] Bliss C. (1975), Capital Theory and the Distribution of Income, North-Holland Publishing, Oxford.

   [2] Borowiecki R. (1993), Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie, Secesja, Cracow.

   [3] Dębski W. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.

   [4] Dobija M.(2005a), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Cracow.

   [5] Dobija M.(2005b), Dynamiczna równowaga kapitału jako źródło praw ekonomicznych, [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny. Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Zeszyt nr 6, Rzeszów.

   [6] Dobija M., Jędrzejczyk M. (2011), Szkice z historii rachunkowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Cracow.

   [7] Fetter F. A. (1997), Capital, Interest and Rent (Essays in the Theory of Capital, Intrerst and Distribution), Sheed Andrews and McMeel, Inc., Kansas City.

   [8] Grzywacz J. (2008), Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warsaw.

   [9] Human Capital Investment, An International Comparison, Center for Educational Research and Innovation, OECD, 1998.

   [10] Kozioł W. (2010), Kształtowanie płac stałych na podstawie rachunku kapitału ludzkiego [in:] Teoria pomiaru kapitału i zysku, ed. M. Dobii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Cracow.

   [11] Kurek B. (2010), Historia badań kapitału i zysku [in:] Teoria pomiaru kapitału i zysku, ed. M. Dobii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Cracow.

   [12] Łukasiewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2009.

   [13] Marchewka K., Główne nurty w teorii kapitału, Ruch Prawniczy i Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXII- zeszyt 3 -2000.

   [14]Renkas J., Wage Expectations in Light of Human Capital Measurement Theory, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 9/2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Cracow, https://doi.org/10.15678/AOC.2013.0902.

   [15]Renkas J. (2016a), Ekonomia pracy: teoria godziwych wynagrodzeń, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zeszyt 439,. https://doi.org/10.15611/pn.2016.439.25.

   [16]Renkas J. (2016b), Nierówności p łacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt No. 47(3), https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.34.

   [17]Renkas J. (2017a), The tandem of "capital-work" as the basis for labour economics, International Journal of Accounting and Economics Studies, Vol 5, No 1, https://doi.org/10.14419/ijaes.v5i1.7195.

   [18]Renkas J. (2017b), Wynagrodzenie minimalne a produktywność pracy w gospodarce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 341.

   [19] Skowronek-Mielczarek A. (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warsaw.

   [20] Skrzypek S.(1939), Pojęcie kapitału w literaturze, Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Dział II, t. XXVI, z. I, Towarzystwo Naukowe z zasiłkiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Lwów.

   [21] Waśniewski T.(1993), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warsaw.

   [22] Wieczorek-Szymańska A.(2010), Koncepcja kapitału ludzkiego w teorii ekonomii – przegląd wybranych podejść, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr.17, Szczecin.

   [23] Woźniak-Sobczak B. (2005), Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

 • The PDF file you selected should load here if your Web browser has a PDF reader plug-in installed (for example, a recent version of Adobe Acrobat Reader).

  If you would like more information about how to print, save, and work with PDFs, Highwire Press provides a helpful Frequently Asked Questions about PDFs.

  Alternatively, you can download the PDF file directly to your computer, from where it can be opened using a PDF reader. To download the PDF, click the Download link above.

 

View

Download

Article ID: 30539
 
DOI: 10.14419/jsc.v2i1.30539
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.