“Remuneration is not all that an employee works for”– about gratification and different forms of non-wage motivation in the company

Authors

  • Krzysztof GaweÅ‚ Cracow University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.14419/ijaes.v6i1.8762

Published:

2018-01-01

Keywords:

Fair Remuneration, Economic Constant, Measurement of Human Capital, Non-Wage Motivation, Gratification Components.

Abstract

The aim of the paper is theoretical presentation, along with a description of the practical example, the relationship between human capital and the expected basic salary, as well as the presentation of diversified non-wage motivation methods for employees. In today's innovative times, where the world seems to be the most technologically advanced, worker is still the most important component in the establishment of a company. A company that does not possess a creative, highly qualified and properly motivated staff cannot count on achieving competitive advantage, market success, and long-term profitability.

References

[1] Armstrong M., 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, pp. 211-212.

[2] Ciekanowski A., 2013, Pozapłacowe instrumenty motywowania w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Nr 99.

[3] Dobija M., 2003, Ewolucja koncepcji rachunkowości, kapitału i pieniądza, [w:] Sojak S. (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 185-205.

[4] Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

[5] Dobija M. (2007), Abstract Nature of Capital and Money, [w:] Cornwall M.L. (eds.), New Developments in Banking and Finance, Nova Science Publishers, New York, pp. 89-114.

[6] Kozioł W. (2010), Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji (rozprawa doktorska), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

[7] Renkas J., 2017, the tandem of "capital-work" as the basis for labour economics, International Journal of Accounting and Economics Studies, Vol 5, No 1 (2017), pp. 26-32. https://doi.org/10.14419/ijaes.v5i1.7195.

[8] Renkas J., 2016, Ekonomia pracy. Teoria godziwych wynagrodzeń, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 439, str. 284-301.

[9] Renkas J., 2014, The human capital theory as a basis for the development of financial reporting, W: A. Jaki, B. Mikuła (ed.), Knowledge – Economy – Society. Managing organizations: concepts and their applications, pp. 343-352.

[10] Renkas J., 2013, Wage Expectations in Light of Human Capital Measurement Theory, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, No 9, pp. 29-42.

[11] Stańdo-Górowska H., 2014, Oczekiwania płacowe studentów a model kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 4(928), s.51-59 https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0928.0404.

[12] KamiÅ„ska B., 2011, Materialne i niematerialne narzÄ™dzia motywowania pracowników, WSZPIS, Åódź .

[13] Leśniewski M., 2012, Wynagrodzenia w procesie motywowania pracowników, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Nr 95.

[14] Leśniewski M., 2011, Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie – ujęcie teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Nr 90.

[15] Sekuła Z., 2010, Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa, p. 13.

[16] Schultz T.W., 1981, Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California, p. 97.

View Full Article: