The tandem of "capital-work" as the basis for labour economics

Authors

  • Jurij Renkas Cracow University of Economics

DOI:

https://doi.org/10.14419/ijaes.v5i1.7195

Published:

2017-02-03

Keywords:

Labour Economics, Capital, Fair Remuneration, Economic Constant, Salary Ranges.

Abstract

From a fundamental accounting principle of duality follows that capital is an abstract category, defined as the ability to perform work. The study abstract nature of capital reveals important features, in particular, that capital is undergo spontaneous scattering. Developing a model of measuring human capital and consideration of the spontaneous dispersion of capital led to the conclusion that the fair remuneration must balance the natural dissipation of human capital. Research shows that remuneration is determined by the percentage of capital. This percentage is the size of random, whose average value is 8% per annum [1/year]. Analysis of the level of remuneration shows that human capital is preserved and there is its depreciation. This average is also the economic constant of potential growth. Issues of capital measurement and fair remuneration are part of the emerging labour economics.

References

[1] Atkins P (2005), Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

[2] Bliss Ch, Cohen AJ, Harcourt GC (eds.) (2005), Capital Theory, Vol. 1-3. Bodmin, Cornwall: Edward Elgar Publishing Limited.

[3] Bourdieu P (2001), the Forms of Capital. W: Granovetter M, Swedberg R (eds.), the Sociology of Economic Life (pp. 46-58). Boulder, Colorado: Westview Press.

[4] Cahuc P, Zylberberg A (2004), Labor Economics, Cambridge – London: The MIT Press.

[5] Carnot S (1824), Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance, Ancien Élève de l'École Polytechnique, Paris, Bachelier.

[6] Cieślak I, Dobija M (2007), Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe, nr 735, Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ss. 5-24.

[7] Clausius R (1849), Ueber die blaue Farbe des Himmels und die Morgen - und Abendröthe, Annalen der Physik, Volume 152, Issue 2, pp. 188-195. https://doi.org/10.1002/andp.18491520203.

[8] Dobija M (red.) (2010), Teoria pomiaru kapitału i zysku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

[9] Dobija M (2011), Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange, Modern Economy, Vol. 2, May 2011, pp. 142-152. doi:10.4236/me.2011.20019.

[10] Dobija M (2014), The Global Currency Area a Way to Constructively End the Era of Reserve Currency, Modern Economy, Vol. 5, pp. 289-302. https://doi.org/10.4236/me.2014.54029.

[11] Dobija M (2015), Laborism. The Economics Driven by Labor, Modern Economy, Vol. 6, pp. 578-594. https://doi.org/10.4236/me.2015.65056.

[12] Dobija M, Kurek B (2013), Towards Scientific Economics, Modern Economy, Vol. 4 No. 4, pp. 293-304. https://doi.org/10.4236/me.2013.44033.

[13] Gadomski W (2010), Nierówności rosną w miarę rozwoju, Obserwator Finansowy, http://www.obserwatorfinansowy.pl (14.05.2010).

[14] Koshulko O (2012), Badanie poziomu minimalnej płacy w Ukrainie i jej wpływu na rozwój kapitału ludzkiego, Ekonomiczeskij Analiz: Teoria i Praktyka, nr 7 (262).

[15] Kozioł W (2007), Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 752, ss. 125-136. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

[16] Kozioł W (2010), Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Zeszyt Nr 16, ss. 280-290. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

[17] Kurek B (2008), the risk premium estimation on the basis of adjusted ROA, [in:] Górowski Ireneusz (Ed.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne, Warsaw, pp. 375-392.

[18] Kurek B (2011), Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko (Monografie: Prace doktorskie Nr 10). Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

[19] Majewski E (1914), Kapitał. Rozbiór podstawowych zjawisk i pojęć gospodarczych, wydanie 4. Warszawa: E. Wende i S-ka.

[20] Marks K (1970), KapitaÅ‚. Krytyka ekonomii politycznej, Tom 1, KsiÄ™ga 1: “Proces wytwarzania kapitaÅ‚uâ€. Warszawa: Książka i wiedza.

[21] Mazur M (1976), Cybernetyka i charakter, Wyd. 1, PIW, Warszawa.

[22] Renkas J (2012a), an Analysis and Assessment of the Minimum Wage in the Economy of Ukraine on the Basis of the Human Capital Theory. W: A. Malina, R. Oczkowska, T. Rojek (ed.), Knowledge – Economy – Society. Dilemmas of the contemporary management (pp. 81-86). Cracow: Cracow University of Economics.

[23] Renkas J (2012b), Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Zeszyt 24, ss. 180-191. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

[24] Renkas J (2015), Laborism as a Basis for the Creation of Monetary Unions, Financial Space. – No 4 (20), pp. 9-18.

[25] Renkas J (2016a), Ekonomia pracy: teoria godziwych wynagrodzeń (Economics of Labor: Theory of Fair Remuneration), Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, Issue 439, pp. 284-301.

[26] Renkas J (2016b), Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 47(3), ss. 466-480. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

[27] Rushkoff D (2006), Open-Source Currency. W: J. Brockman (ed.), what is your dangerous idea, Edge Foundation, Inc. Polish edition (2008) Niebezpieczne idee we współczesnej nauce. Sopot: Smak Słowa (pp. 277-278).

[28] Skrzypek ST (1939), PojÄ™cie kapitaÅ‚u w literaturze, Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, DziaÅ‚ II – Tom XXVI – Zeszyt I. Towarzystwo naukowe z zasiÅ‚kiem Ministerstwa WyznaÅ„ Religijnych i OÅ›wiecenia Publicznego. Lwów: Drukarnia “Ekonomiaâ€.

[29] Smith A (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Tom I. Warszawa: PWN.

[30] Stańdo-Górowska H (2014), Oczekiwania płacowe studentów, a model kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, red. A. Pocztowski, nr 4(928), ss. 51-59.

[31] Struve W (1969), Some New Data on the Organisation of Labour and on Social Structure in Sumer During the Reign of the IIIrd Dynasty of Ur. W: I.M. Diakonoff (red.), Ancient Mesopotamia (pp. 127-172). Moskwa: Nauka.

[32] Wójcik-Żołądek M (2013), Nierówności społeczne w Polsce, Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Nr 20(157).

View Full Article: