XU, Changchun, Kongju National University, Korea, Republic of