(1)
Yu. Cheremukhina, Y.; A. Baranova, I.; V. Muravev, V.; V. Kurenkov, V.; V. Myskov, D. The Process of Working With Claims in The Quality Management System of An Enterprise of The Radio-Electronic Industry. IJET 2018, 7, 67-68.