Rakhmetullayeva, R., Al-Faraby Kazakh National University, Kazakhstan