Yeligbayeva, Gulzhakhan, K.I. Satpaev Kazakh National Technical University