Kaldybekov, Daulet, K.I. Satpaev Kazakh National Technical University, Kazakhstan