V Prasanthi, B., "Vishnu Institute of Technology", India