Estimation of minimum wage in the aspect of preservation human capital

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  The article presents an overview of the basic models of measuring the value of human capital, which are based on the theory of labor economics. There is also a systematic study of economic constant, which is an integral part of the capital model. An empirical study was presented, which found that economic constant of potential growth was at the level of 0.08 [1/year]. The calculation of the minimum wage for the economy of Ukraine in the light of the theory of measuring the value of human capital is also presented. The percentage of compliance with the statutory and theoretically calculated wages has been calculated. The data obtained are compared with the results of calculations of this indicator for the economy of the USA and Poland. Comparable percentages of minimum wage compliance can be used to build appropriate country ratings.

 • References


   [1] Cieślak I., Dobija M., (2007), Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe nr 735, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ss. 5-24.

   [2] Danin D., (1965), W dziwnym świecie: reportaż z krainy nowej fizyki, Wiedza Powszechna, Warszawa.

   [3] Dobija M. (2007), Abstract Nature of Capital and Money, [w], Linda M. Cornwall (red), New Developments in Banking and Finance, Nova Science Publishers, Inc., New York.

   [4] Dobija M. (red.) (2010), Teoria pomiaru kapitału i zysku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

   [5] Dobija M., Jędrzejczyk M., (2007), Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych, Zeszyty Naukowe UEK, nr 752, Kraków.

   [6] Goetzmann W.N., Ibbotson R.G., (2005) “History and the Equity Risk Premium” (April 6, 2005). Yale ICF Working Paper No. 05-04. http://ssrn.com/abstract=702341.

   [7] Kozioł W. (2010), Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Zeszyt Nr 16, M.G. Woźniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

   [8] Kozioł W., (2010), Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

   [9] Kurek B. (2007), Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

   [10] Kurek B., (2008), “The risk premium estimation on the basis of adjusted ROA”, [w:] Górowski I. (red.), General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, ss. 375-392.

   [11] Renkas J., 2013, Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy: Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno ekonomicznej, Zeszyt 30, Rzeszów, s. 151-161.

   [12] Renkas J., 2013, Wage Expectations in Light of Human Capital Measurement Theory, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 9/2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 29-42.

   [13] Renkas J., 2015, Produktywność pracy jako miernik rozwoju ekonomicznego Ukrainy i Białorusi, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, Zeszyt 43, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 352-361.

   [14] Renkas J., 2016, Ekonomia pracy: teoria godziwych wynagrodzeń (Economics of Labor: Theory of Fair Remuneration), Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, Issue 439, pp. 284-301.

   [15] Renkas J., 2016, Nierówności płacowe a stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt nr 47(3), s. 466-480, https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.34.

   [16] Renkas J., Holda A., 2015, Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement, Actual Problems of Economics: Scientific Economic Journal, no. 12 (174), Kiev, pp. 302-311.

   [17] Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.

   [18] Добия М., Ренкас Ю.Л., (2011), Затратная функция производства в формировании заработной платы на предприятии, Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст]: Випуск 27: У трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – Частина І. – 224 с. – С. 179-188.

   [19] Ренкас Ю., (2011), Розмір економічної сталої потенційного зросту та встановлення за її допомогою мінімальної заробітної плати для України, Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 2 (20). / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 532 с. – С. 406-413.

   [20] http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр

 • The PDF file you selected should load here if your Web browser has a PDF reader plug-in installed (for example, a recent version of Adobe Acrobat Reader).

  If you would like more information about how to print, save, and work with PDFs, Highwire Press provides a helpful Frequently Asked Questions about PDFs.

  Alternatively, you can download the PDF file directly to your computer, from where it can be opened using a PDF reader. To download the PDF, click the Download link above.

 

View

Download

Article ID: 30625
 
DOI: 10.14419/je.v3i1.30625
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.