Cooperation of internal and external audit

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  This article addresses the issue of cooperation between internal and external auditing, their similarities and differences, as well as the areas in which they complement each other. It presents the main assumptions and objectives of audits, their functions and shows the importance of integrating both of audits to increase company efficiency and thoroughly examine purposefulness and correctness of ongoing processes.

   

    • Keywords


  Use about five key words or phrases in alphabetical order, Separated by Semicolon.

 • References


   [1] Piaszczyk A., 2017, Audyt a Kontrola –porównanie w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty.

   [2] Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 333, p. 151-156.

   [3] Gleim Irvin N, 2015, Podstawy audytu wewnętrznego, Warszawa: IIA Polska, EY Academy of Business, p.2.

   [4] Standard 1100, Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, IIA, 2009.

   [5] Milewska-Zawada A., 2016, Audyt Wewnętrzny Szansą na sukces przedsiębiorstwa w: Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, t. XXIII, p. 248-257.

   [6] Kabalski P., Grzesiak L., 2017, Funkcje audytu wewnętrznego w opinii polskich audytorów, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, p. 10-13. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.8022.

   [7] Bednarek P, 2015, Wybrane determinanty tworzenia wartości dodanej przez audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych – istniejący dorobek i kierunki dalszych zmian w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76, tom 2, p.24-28. https://doi.org/10.18276/frfu.2015.76/2-02.

   [8] Prof. dr hab. Toruński J, 2013, Znaczenie audytu w procesie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 98, p.52-59.

   [9] Kuc B. R., 2002, Audyt wewnętrzny – teoria i praktyka, Warszawa: PTM, p. 357.

   [10] Renkas J., 2013, Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy: Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno ekonomicznej, Zeszyt 30, Rzeszów, p. 151-161.

   [11] Renkas J., Goncharenko O., Lukianets O., 2016, Quality of Financial Reporting: Approaches to Measuring, International Journal of Accounting and Economics Studies, Vol 4, No 1, s. 1-5. https://doi.org/10.14419/ijaes.v4i1.5509.

   [12] Sawicki K., 2012, Relacje między kontrolą wewnętrzną,audytem wewnętrznym, kontrolą zarządcza, rewizją finansową, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 718 Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia nr 53, p. 39-45.

   [13] Mikulska D.,2012, Istota i zakres rewizji finansowej w: Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 40, p.110-120.

   [14] Winiarska K., 2008, Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosowanie, Difin, Warszawa, p. 135-155.

   [15] Mazurek-Różynek A., 2009, Koordynacja audytu wewnętrznego z kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 16, p. 12-13.

   [16] Ministerstwo Finansów, 2003, Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Warszawa, p. 10 i 11.

 • The PDF file you selected should load here if your Web browser has a PDF reader plug-in installed (for example, a recent version of Adobe Acrobat Reader).

  If you would like more information about how to print, save, and work with PDFs, Highwire Press provides a helpful Frequently Asked Questions about PDFs.

  Alternatively, you can download the PDF file directly to your computer, from where it can be opened using a PDF reader. To download the PDF, click the Download link above.

 

View

Download

Article ID: 30459
 
DOI: 10.14419/je.v3i1.30459
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.