Vaijapurkar, Shyam Govind, DEFENCE LABORATORY, JODHPUR, India